Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Promujemy  właściwe  postawy wychowanków poprzez udział w akcjach charytatywnych, działaniach prozdrowotnych i ekologicznych;

Wskazujemy na rolę rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego poprzez działania integracyjne. 

Budujemy świadomość znaczenia zawodów zaufania publicznego (straż pożarna, policja, służby medyczne i mundurowe) w życiu wychowanków i ich rodzin;

Pozyskujemy partnerów społecznych do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju placówki.