Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez realizację podstawy programowej, monitorowanie rozwoju każdego wychowanka, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijanie zdolności
i zainteresowań dziecka z wykorzystaniem innowacji pedagogicznych i nowoczesnych metod nauczania; 

Przygotowanie do pełnienia ról poprzez przyswajanie umiejętności przydatnych w życiu szkolnym, pozaszkolnym i dorosłym; 

Kształtowanie osobowości i odrębności dziecka poprzez zachęcanie do  samodzielnego, kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji oraz poszanowanie indywidualności;

Budowanie spójnego systemu wartości, opartego na szacunku do drugiego człowieka.